Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Δημήτρη Κατσαγάνη Εκτός ατζέντας ενδέχεται να βρεθούν οι ομαδικές απολύσεις στον β’ γύρο διαπραγμάτευσης κυβέρνησης-θεσμών για τη 2η αξιολόγηση, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει στις 14 Νοεμβρίου…

Προτάσεις του γενικού εισαγγελέα του ΔΕΕ στην υπόθεση C-568/15 Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs Frankfurt am Main e.V. κατά comtech GmbH. Κατά τον γενικό εισαγγελέα Szpunar,…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.123/16 Λουξεμβούργο, 10 Νοεμβρίου 2016 Απόφαση στην υπόθεση C-174/15 Vereniging Openbare Bibliotheken κατάStichting Leenrecht Ο δανεισμός ενός ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book) μπορεί, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να εξομοιωθεί με δανεισμό…

Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβούν προκειμένου να συμμορφωθούν με τη απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την οποία εξομοιώνονται τα δικαιωμάτα των συμβασιούχων εργαζόμενων με αυτά…

Στην υπόθεση P. v. Cyprus (αρ. προσφυγής 71148/10) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΥΠΟΥ αριθ.119/16 Λουξεμβούργο, 9 Νοεμβρίου 2016 Απόφαση στην υπόθεση C-42/15 Home Credit Slovakia, a.s. κατά Klara Biroova Η παράλειψη του δανειστή, στην περίπτωση καταναλωτικής πιστώσεως, να περιλάβει στη…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε σήμερα, με αφορμή την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ιρλανδικής Τράπεζας ILP, οτι σε περίπτωση σοβαρής διαταραχής της οικονομίας και του χρηματοπιστωτικού…