Περιήγηση: Κληρονομικό δίκαιο

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου 1. Υποβολή Δήλωσης κληρονομιάς από τον υπόχρεο ή από πληρεξούσιο Η δήλωση υποβάλλεται με κατάθεση στον προϊστάμενο της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής…

Απόφαση ΔΕΕ: Η κατάθεση της αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρείται «ανεπιφύλακτη» αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας Στις 19-04-2018 δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δικαστηρίου…

Ορέστης Σεϊμένης – Αλεξάνδρα Γεράγγελου 1. Ποιος είναι υπόχρεος για την υποβολή της δήλωσης φόρου κληρονομιάς;  Ο κληρονόμος ή ο νόμιμος αντιπρόσωπός του (Ν.2961/2001 άρθρο 61). 2.…

Tα αφορολόγητα όρια που ισχύουν για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και όλα όσα προβλέπουν οι εφαρμοζόμενες ρυθμίσεις του ν. 2961/2001 για τους φόρους κληρονομιών, δωρεών, γονικών…