Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έκρινε πως οι διαδικασίες ήταν «παρατεταμένες και αναποτελεσματικές», επιδικάζοντας αποζημίωση 7.000 ευρώ για ηθική βλάβη – Το Δικαστήριο ομόφωνα απέρριψε την προδικαστική ένσταση…

Η κατάθεση της αίτησης από τον ασκούντα τη γονική μέριμνα θεωρείται ανεπιφύλακτη αποδοχή της διεθνούς δικαιοδοσίας – Το «συμφέρον του παιδιού» δεν αποτελεί αυτοτελές στοιχείο (γεν.…

Η εν λόγω απαγόρευση θα πρέπει να προβλέπεται με συμβατική ρήτρα μεταξύ του προμηθευτή και των εξουσιοδοτημένων διανομέων και να πληροί ορισμένες προϋποθέσεις Με χθεσινή απόφασή…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Λουξεμβούργο, 5 Δεκεμβρίου 2017 Απόφαση στην υπόθεση C-42/17 M.A.S. και M.B. Η υποχρέωση προστασίας των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συμβαδίζει…

Απόφαση του Δικαστηρίου (δεύτερο τμήμα) της 12ης Οκτωβρίου 2017 [αίτηση του Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Πολωνία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Aleksandra Kubicka (Υπόθεση C-218/16) (1) ([Προδικαστική…

Απόφαση του Δικαστηρίου (πέμπτο τμήμα) της 12ης Οκτωβρίου 2017 [αίτηση του Landgericht Aachen (Γερμανία) για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως] — Ποινική δίκη κατά Frank Sleutjes (Υπόθεση C-278/16) (1) ((Προδικαστική…

Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Απόφαση στην υπόθεση C-214/16 Conley King κατά The Sash Window Workshop Ltd και Richard Dollar, Εφόσον ο εργοδότης δεν παρέχει στον εργαζόμενο τη…

Μοιάζει με τον τετραγωνισμό του κύκλου: Συγκρότηση μιας κυβέρνησης συνεργασίας, διόλου θελκτικής για τους συμβαλλόμενους, μόνο και μόνο επειδή η εναλλακτική λύση της διεξαγωγής εκλογών φαντάζει…