Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το μισθολογικό χάσμα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Κώστας Παπαδής Τεράστιες ανισότητες στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ διαφορές – ταυτοχρόνως…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Σημαντική…

ΑΠΟΦΑΣΗ Robuleţ κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 14.11.2023 (αρ. προσφ. 17935/08) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκδίκαση εκπρόθεσμης έφεσης από το εφετείο χωρίς το εθνικό δικαστήριο να αιτιολογήσει…

ΑΠΟΦΑΣΗ Kitanovska και Trajkovski κατά Βόρειας Μακεδονίας της 14.11.2023 (αρ. προσφ. 71657/17 και εννέα άλλες) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ότι η υποχρέωση καταβολής πάγιας…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 16ης Νοεμβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία (ΕE) 2016/680…

ΑΠΟΦΑΣΗ Legros κ.α. κατά Γαλλίας της 09.11.2023 (αριθ. προσφ. 72173/17 και 17 άλλες) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφυγές των προσφευγόντων ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων που αφορούσαν…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων – Μεταβίβαση…

Η ΕΕ αποφασίζει να παραπέμψει το Βέλγιο, την Ελλάδα και την Ιταλία στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραβίαση της οδηγίας για τις καθυστερήσεις πληρωμών Σήμερα,…

Δικαιώθηκαν για παραβίαση στο δικαίωμα στην ιδιοκτησία. Επιδικάστηκε συνολική αποζημίωση 9.300 ευρώ Σε μία απίστευτη περιπέτεια βρέθηκαν ιδιοκτήτες όταν τους επιβλήθηκε χρέωση τέλους θέρμανσης για κατοικίες χωρίς…