Περιήγηση: Εταιρίες

ΑΠ 725/2022Το μέλος του Δ.Σ. ΑΕ συνδέεται με το νομικό πρόσωπο της εταιρείας με σχέση εντολής σύμβαση παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών – Πότε έχουν εφαρμογή οι ειδικές…

Την μετάθεση της εφαρμογής του ελάχιστου παγκόσμιου εταιρικού φόρου κατά τουλάχιστον ένα χρόνο το 2025 ζήτησαν οι γερμανικές βιομηχανίες, με έγγραφο της βιομηχανικής ένωσης BDI το…

ΑΡΙΘΜΟΣ 404/2022 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – Πτώχευση. Ανώνυμη εταιρεία. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη. Νόμιμη εκπροσώπηση. – Από τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 1, 2, 4, 7,…

ΑΠΟΦΑΣΗ Theo National Construct S.R.L. κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας, της 11.10.2022 (αριθ. προσφ. 72783/11) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η προσφεύγουσα είναι εταιρεία οδοποιίας που συστάθηκε στη Ρουμανία.…

Yπόθεση C-295/21 Κοινό φορολογικό καθεστώς το οποίο ισχύει για τις μητρικές και τις θυγατρικές εταιρίες διαφορετικών κρατών μελών – Οδηγία 90/435/ΕΟΚ – Άρθρο 4, παράγραφος 1…

Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών από το Υπ. Ανάπτυξης Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου…

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχεδίο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης «Προστασία προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις ενωσιακού δικαίου – Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του…