Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

Απόφαση ΔΕΕ: Εθνική ρύθμιση που εισάγει νέους πιο περιοριστικούς όρους για την οικογενειακή επανένωση των συζύγων Τούρκων υπηκόων που κατέχουν μόνιμη άδεια διαμονής στο οικείο κράτος…

Θα επιτρέπεται στους αιτούντες άσυλο να εργάζονται το αργότερο έξι μήνες από την υποβολή αίτησης ασύλου, αντί του διαστήματος εννέα μηνών που προβλέπεται σήμερα Πρόσβαση σε…

Κώδικας Δεοντολογίας Οπτικοακουστικών και Ραδιοφωνικών Προγραμμάτων Για δημόσια διαβούλευση αναρτήθηκε, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 51 παρ. 7 του Ν. 4779/2021, το Σχέδιο Κώδικα Δεοντολογίας…

Τη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με την ονομασία «Κομβίον Πανικού» (Panic Button) για την προστασία θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας προβλέπει τροπολογία του που κατατέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δικαίωσε το βακούφι της Eκκλησίας των Ταξιαρχών στην Κωνσταντινούπολη, καταδικάζοντας παράλληλα την Τουρκία. Σύμφωνα με την νέα απόφαση η Τουρκία παραβίασε…

Δικαστήριο ΕΕ: “Ο εθνικός δικαστής υποχρεούται να ελέγχει αυτεπαγγέλτως τη νομιμότητα τέτοιου μέτρου κράτησης” Επιμέλεια: Γεώργιος Π. Κανέλλος Με τη δημοσιευθείσα στις 8-11-2022 απόφασή του το Δικαστήριο…

Με το άρθρο 8 του ν. 4985/2022 “Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός Σωφρονιστικού Κώδικα – Τροποποιήσεις στον ν. 2776/1999 και άλλες διατάξεις” (Α’ 203) θεσπίστηκε εθνικό ένδικο βοήθημα…

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Προεδρικό Διάταγμα 76/2022 με τη Μεταγλώττιση-απόδοση στη δημοτική γλώσσα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και…

Απαγόρευση των δυσμενών διακρίσεων λόγω θρησκείας ή πεποιθήσεων – Απαγόρευση της εκδήλωσης των θρησκευτικών, φιλοσοφικών ή πολιτικών πεποιθήσεων λεκτικώς, μέσω της αμφίεσης ή με οποιονδήποτε άλλο…

Προσδιορισμός του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας – Μεταφορά του ενδιαφερομένου στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση…