Περιήγηση: Ενοχικό-αδικοπραξίες

Τα ομόλογα ατελεύτητης ή αόριστης διάρκειας δεν είναι απλά στη σύλληψη και τη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να…

ΑΡΙΘΜΟΣ 127/2023 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ  – Από τη διάταξη του άρθρου 914 ΑΚ, που ορίζει ότι όποιος ζημιώσει άλλον παράνομα και υπαίτια έχει υποχρέωση να τον αποζημιώσει, συνδυαζόμενη με…

– Κατά το άρθρο 1 του Ν. 146/1914 “περί αθεμίτου ανταγωνισμού”, απαγορεύεται κατά τις εμπορικές, βιομηχανικές ή γεωργικές συναλλαγές κάθε πράξη που γίνεται προς τον σκοπό…

Από τις διατάξεις των άρθρων 914, 297 και 298 του Α.Κ. προκύπτει ότι εκείνος που υπαιτίως και παρανόμως καταστρέφει εντελώς ξένο πράγμα υποχρεούται σε αποζημίωση του…

Αριθμός απόφασης 400/2020 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών και από τη…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή, Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, και από τη Γραμματέα Τ.Λ.. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ ΣΚΕΦΤΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ Αρμοδίως (άρθρο 19…

Αγωγή 105 ΕισΝΑΚ λόγω παράλειψης των οργάνων του εναγόμενου νοσοκομειακού ιδρύματος να συνδράμουν εγκαίρως ασθενή, με αποτέλεσμα ο τελευταίος να υποστεί κατάγμα αυχένα λόγω πτώσης του…

Εκδήλωση πυρκαγιάς σε δημόσιο ψυχιατρικό νοσοκομείο – Ευθύνη δημοσίου ψυχιατρικού νοσοκομείου – Ευθύνη οργάνων του νοσοκομείου – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης συγγενών νοσηλευόμενου – Αρχή ne bis in idem –…

Απόφαση: 6246/2023, 26ο Τριμελές Πρόεδρος: Παναγιώτης Τσόγκας, Πρόεδρος Πρωτοδικών Δ.Δ. Εισηγήτρια: Αναστασία Ζυμή, Πρωτοδίκης Δ.Δ. Προϋπόθεση για την επιδίκαση αποζημίωσης αποτελεί και η ύπαρξη αιτιώδους συνδέσμου…

Αριθμός 963/2019 ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ A1′ Πολιτικό Τμήμα ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές: Γεώργιο Λέκκα Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Αθανάσιο Καγκάνη, Αλτάνα Κοκκοβού, Ιωάννη Μπαλιτσάρη…