Περιήγηση: Εμπράγματο Δίκαιο

Οι δικαιοπραξίες αυτές πρέπει να σημειωθούν αυτοτελώς στο βιβλίο μεταγραφών και να καταχωρισθούν διακριτώς στο ευρετήριο μερίδων καθενός Με απόφασή του ο Άρειος Πάγος (ΑΠ 294/2020,…

Το Δημόσιο συνεισφέρει, για χρονικό διάστημα, που δεν υπερβαίνει τους εννέα (9) μήνες, από την ημερομηνία έγκρισης της κατά το άρθρο 76 του παρόντος αίτησης, στις…

Αριθμός 580/2019 ΑΡΕΙΟΣ ΠΑΓΟΣ – Μεταβίβαση κυριότητας ακινήτου. Πώληση με διαλυτική αίρεση. Εικονικότητα πώλησης ακινήτου ως προς το τίμημα. Αντέγγραφο. – Σύμφωνα με το άρθρο 1033…

ΑΠΟΦΑΣΗ Beshiri κατά Αλβανίας της 07.05.2020 (αριθ. προσφ. 29026/06 και 11 άλλες προσφυγές) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες ήταν κύριοι ακινήτων που απαλλοτριώθηκαν για λόγους δημοσίου συμφέροντος.…

ΑΠΟΦΑΣΗ Νικολουδάκης κατά Ελλάδας της 26.3.2020 ( αριθ. προσφ. 35322/12) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Κράτος δικαίου και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων. Οι προσφεύγοντες με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις αναγνωρίστηκαν…

ΑΠΟΦΑΣΗΟ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ Έχοντας υπ’ όψη: 1. Τις διατάξεις:α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α’ 170), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.β. Του άρθρου 10 της Δ.…

Τι αλλάζει στις προϋποθέσεις χορήγησης ενημερότητας χωρίς την εξόφληση των οφειλών του αποκτώντος εμπραγμάτου δικαιώματος Με ανακοίνωσή της η Συντονιστική Επιτροπή των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος ενημερώνει σχετικά με την…