Περιήγηση: Ιθαγένεια

«Προδικαστική παραπομπή – Ιθαγένεια της Ένωσης – Άρθρο 21, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ – Δικαίωμα ελεύθερης κυκλοφορίας και διαμονής στο έδαφος των κρατών μελών – Άρθρο 45 του Χάρτη των Θεμελιωδών…

Απόφαση Αριθμ. 15478/2024 ΦΕΚ 1368/Β/29-2-2024 Καθορισμός των ειδικότερων στοιχείων της παρ. 10 του άρθρου 7 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας. Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ…

Τα πιστοποιητικά που υπάρχουν σήμερα και εκδίδονται είναι εκατοντάδες και προέρχονται από πληθώρα φορέων της δημόσιας διοίκησης Την κατάργηση έκδοσης και προσκόμισης πιστοποιητικών από τον πολίτη…

Καταχώριση ή μη στο Μητρώο Πολιτών, ληξιαρχικής πράξης γέννησης τέκνου που έχει γεννηθεί από γονέα που έχει την ελληνική ιθαγένεια από την γέννησή του, του οποίου…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Α3 ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ Α128/2023 Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 23 Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11 π.μ., με δικαστές…

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ Αριθμός 1871/2021 ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από την Πρωτοδίκη, Στέλλα Δραγατσίκη, την οποία όρισε η Πρόεδρος του…

Διοικ.Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: 2113/2021 (Τμήμα Θ΄ Τριμελές) Αίτηση ακυρώσεως υπηκόου Ισραήλ, γεννηθέντος στο Βόλο Μαγνησίας, κατά πράξεως της Προϊσταμένης της Κεντρικής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου…

Για την απόδοση της ελληνικής ιθαγένειας προβλέπεται η διενέργεια ελέγχου της ποινικής κατάστασης του αιτούντος, όταν ασκηθεί ποινική δίωξη από την αρμόδια εισαγγελική Αρχή και όχι…

Δικαστήριο ΕΕ: Η περίοδος διαμονής που απαιτείται ώστε τα δικαστήρια κράτους μέλους να έχουν διεθνή δικαιοδοσία για εκδίκαση αγωγής διαζυγίου μπορεί να εξαρτάται από την ιθαγένεια…

Αποποίηση της ιθαγένειας κράτους μέλους προκειμένου να αποκτηθεί η ιθαγένεια άλλου κράτους μέλους βάσει διαβεβαίωσης πολιτογράφησης – Ανάκληση της διαβεβαίωσης για λόγους δημόσιας τάξης ή δημόσιας…