Περιήγηση: Επενδύσεις

Ευθύνη τραπεζών από επενδυτικές υπηρεσίες. Ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή εταιρίας παροχής επενδυτικών συμβουλών αν δεν εφιστούν εγγράφως την προσοχή του επενδυτή τους στους κινδύνους συγκεκριμένων επενδυτικών…

Οι προστηθέντες υπάλληλοί της παρέβησαν το καθήκον διαφώτισης των επενδυτών που είχαν την ιδιότητα του καταναλωτή και δεν τους ενημέρωσαν ότι το επίμαχο ομόλογο ήταν σύνθετο…

ΤρΕφΑθ 4727/2023 Υποχρεωτικά μετατρέψιμα σε μετοχές σύνθετα προϊόντα (Cocos). Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από Τράπεζα. Υποχρέωση διαφώτισης και ενημέρωσης του πελάτη. Κεφαλαιακή ανεπάρκεια της τράπεζας και απόκρυψη…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Ευθύνη τράπεζας λόγω πλημμελών επενδυτικών υπηρεσιών καθώς οι προστηθέντες της δεν ενημέρωσαν τους επενδυτές για τους κινδύνους της επένδυσής τους σε ομόλογα…

Στην περίπτωση κατά την οποία ο ανήλικος, που εκπροσωπήθηκε στην κατ’ έφεση δίκη από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα γονείς του, ενηλικιώθηκε μετά την έκδοση της…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Μη εκπλήρωση εκ μέρους της τράπεζας και των προστηθέντων της, της υποχρεώσεως για σαφή, ακριβή, πλήρη και κατάλληλη ενημέρωση του επενδυτή σχετικά…

“Δημιούργησαν σε αυτήν πεπλανημένη εντύπωση για το είδος και την ασφάλεια της επένδυσης της” αναφέρει απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Αθηνών. Το… λογαριασμό καλείται να πληρώσει τράπεζα, η…

Τοποθέτηση κεφαλαίων σε άληκτους υβριδικούς τίτλους τράπεζας -. Η ζημία συνίσταται στα χρηματικά ποσά που διέθεσαν οι ενάγοντες και επήλθε κατά τον χρόνο αγοράς των τίτλων…