Περιήγηση: Ελεάννα Κοκκίνου

Το Τμήμα Γ’ του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών με την υπ’ αριθμ. 807/2023 απόφασή του έκρινε ότι: «2. Επειδή, στο άρθρο 3 του ν. 4440/2016 “Ενιαίο Σύστημα…