Περιήγηση: Σωματεία

Η διάλυση του σωματείου κρίθηκε εναρμονισμένη προς το επιβαλλόμενο αναγκαίο μέτρο περιορισμού της σωματειακής ελευθερίας, τελώντας σε σχέση αναλογίας μεταξύ των παραβιάσεων του σωματείου και του…

Καλησπέρα, Το 2017 συστάθηκε σωματείο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (φίλων χορού), το οποίο κατατέθηκε στο Ειρηνοδικείο. Το 2019 ενημερώθηκε η Δ.Ο.Υ. για τη σύσταση του και απέκτησε…