Περιήγηση: Συμβολαιογραφικά

Με την απόφαση 374/06-03-2024 (ΦΕΚ Β’ 1655/11-03-2024) καθορίζονται ο τρόπος και η διαδικασία απόδοσης των εισφορών υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων στις συμβολαιογραφικές πράξεις κάθε είδους,…

273/12/28-02-2024Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΣ 239/13/13.07.2023 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο «Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων από φυσικά και νομικά πρόσωπα για την εγγραφή πράξεων…

Τέλος από σήμερα το υπόγειο με τις χειρόγραφες λίστες και τις μεταμεσονύκτιες ουρές, που λειτουργούσε ως Υποθηκοφυλακείο Ζωγράφου. Τις τελευταίες 6 εβδομάδες η taskforce του Κτηματολογίου έκλεισε πάνω από 2.500…

Η ερμηνεία του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Αθηνών: Δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου…

Τροποποιήσεις στους ΚΠολΔ, ΚΔΔ, Κώδικα Δικηγόρων Το υπό διαβούλευση σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις…

Οι αγοραστές και οι πωλητές ακινήτων καθώς και οι συμβολαιογράφοι, μπορείτε ηλεκτρονικά να ολοκληρώσετε την διαδικασία μεταβίβασης ενός ακινήτου σε περίπτωση αγοραπωλησίας. Θα χρειαστείτε: τους προσωπικούς…

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1015/2024 σχετικά με την αυτόματη δημιουργία και υποβολή ψηφιακής δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) στις περιπτώσεις ψηφιακής υποβολής δήλωσης φόρου δωρεάς και…

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 109 ΕΞ 2024 σχετικά με την Λειτουργία πλατφόρμας «Ηλεκτρονικός Φάκελος Ακινήτου» για την διενέργεια εμπραγμάτων δικαιοπραξιών επί ακινήτων -Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 1617/9-3-2023…

Εγκύκλιο αναφορικά με την κατάργηση βεβαίωσης και υποχρέωσης προσκόμισης βεβαίωσης περί μη οφειλής Τ.Α.Π. καθώς και τη μη εφαρμογή της υποχρέωσης προσκόμισης αντιγράφου φορολογικής δήλωσης στον…

«Προδικαστική παραπομπή – Οδηγία 2001/23/ΕΚ – Άρθρο 1, παράγραφος 1 – Διατήρηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε περίπτωση μεταβιβάσεων επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων ή τμημάτων εγκαταστάσεων ή επιχειρήσεων – Μεταβίβαση…