Περιήγηση: Πτωχευτικό δίκαιο

Αρτεμις Σπηλιώτη Αυξάνονται οι εγκρίσεις στον εξωδικαστικό – Μέχρι τον Ιανουάριο του 2023 θα έχουν ρυθμιστεί συνολικές οφειλές 1 δισ. ευρώ μέσω τους εξωδικαστικού μηχανισμού που προσπαθεί…

Προϋποθέσεις λύσης της συμφωνίας συνδιαλλαγής: η περιέλευση του οφειλέτη σε αδυναμία πληρωμών και υποβολή και μόνο σχετικών αίτησης πτώχευσης ή υπαγωγής σε νέα προπτωχευτική διαδικασία δεν…

Δεν αποδείχθηκε ότι ο αιτών υπέβαλε καταχρηστικά την αίτηση πτώχευσης, προς τον σκοπό δόλιας αποφυγής πληρωμής των οφειλών του Δεκτή έγινε αίτηση πτώχευσης μικρού αντικειμένου από…

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι απλοποιούνται τα δικαιολογητικά που υποχρεούται να προσκομίσει ο αιτών κατά την υποβολή αίτησης στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών, με στόχο την…

Απόρριψη προσφυγής – Μη συνδρομή των προϋποθέσεων του άρ. 195 παρ. 2 του Ν. 4738/2020 περί μη αυτοδίκαιης απαλλαγής Απορρίφθηκε ως ουσιαστικά αβάσιμη προσφυγή του e-ΕΦΚΑ…

ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΖΩΡΤΖΗ Με αργούς ρυθμούς προχωρεί η διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού, μέσω του οποίου έχουν ολοκληρωθεί μέχρι σήμερα μόλις 400 υποθέσεις ρύθμισης οφειλών. Το πρόβλημα βρίσκεται…