Περιήγηση: Πρόσφυγες

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-352/22 | Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Αίτηση εκδόσεως πρόσφυγα στην Τουρκία) Ενόσω το καθεστώς πρόσφυγα δεν έχει ανακληθεί από την αρχή η οποία…

Όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απορρίψει ως απαράδεκτη αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθείσα από αιτούντα στον οποίον άλλο κράτος μέλος έχει ήδη χορηγήσει τέτοια προστασία…

Η θαλάσσια οδός από τη Λιβύη προς την Ιταλία -ή αλλιώς της κεντρικής Μεσογείου- συγκαταλέγεται στις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες και τις πιο επικίνδυνες στον κόσμο. Η Ιταλική…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-216/22 | Bundesrepublik Deutschland (Παραδεκτό μεταγενέστερης αίτησης) Απόφαση του Δικαστηρίου που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LAILA MEDINA της 25ης Ιανουαρίου 2024 (1) Υπόθεση C‑753/22 QY κατά Bundesrepublik Deutschland [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, Γερμανία) για την…

ΑΠΟΦΑΣΗ T.K. κατά Ελλάδας της 18.01.2024 (αριθ. προσφ. 16112/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων, κατά την άφιξή του σε καταυλισμό στη Σάμο, καταχωρήθηκε ως ενήλικας. Ο…

Οι γυναίκες μπορούν συνολικά να θεωρηθούν μέλη μιας κοινωνικής ομάδας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95 και να υπαχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται οι…

Στις απολογίες τους υποστήριξαν ότι επρόκειτο για συμβολική διαμαρτυρία, με την οποία ήθελαν να εκφράσουν την αντίδρασή τους επειδή δεν υπήρχε η απαραίτητη υποδομή για την φοίτηση των…