Περιήγηση: Ευρωπαϊκό Δικαστήριο

Το ΔΕΕ αξιολογεί τη νομιμότητα του scoring για την πρόβλεψη μελλοντικών οικονομικών συμπεριφορών και τη δυνατότητα διατήρησης των πληροφοριών για πτωχευτική απαλλαγή. Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας…

ΑΠΟΦΑΣΗ “Porceni Pleșa” και “Piciorul Bătrân Banciu” κατά Ρουμανίας της 28.11.2023 (αριθ. προσφ. 46201/16 και 47379/18). βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες εταιρείες έχουν στην ιδιοκτησία τους εκτάσεις ακινήτων πολλών στρεμμάτων που…

Διαδικασία εκ νέου ανάληψης – Παράβαση των υποχρεώσεων παράδοσης του κοινού φυλλαδίου και διεξαγωγής προσωπικής συνέντευξης – Παράβαση της υποχρέωσης ενημέρωσης – Συνέπειες για την απόφαση…

Το μισθολογικό χάσμα των φύλων στην Ευρωπαϊκή Ενωση και οι επιπτώσεις στην αγορά εργασίας Κώστας Παπαδής Τεράστιες ανισότητες στις αμοιβές μεταξύ ανδρών και γυναικών, ενώ διαφορές – ταυτοχρόνως…

«Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των καταναλωτών – Οδηγία 93/13/ΕΟΚ – Καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές – Σύμβαση καταναλωτικής πίστης – Άρθρο 3, παράγραφος 1 – Σημαντική…

ΑΠΟΦΑΣΗ Robuleţ κατά Δημοκρατίας της Μολδαβίας της 14.11.2023 (αρ. προσφ. 17935/08) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Εκδίκαση εκπρόθεσμης έφεσης από το εφετείο χωρίς το εθνικό δικαστήριο να αιτιολογήσει…

ΑΠΟΦΑΣΗ Kitanovska και Trajkovski κατά Βόρειας Μακεδονίας της 14.11.2023 (αρ. προσφ. 71657/17 και εννέα άλλες) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγοντες κατήγγειλαν ότι η υποχρέωση καταβολής πάγιας…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ (πέμπτο τμήμα) της 16ης Νοεμβρίου 2023 (*) «Προδικαστική παραπομπή – Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα – Οδηγία (ΕE) 2016/680…