Περιήγηση: Επενδύσεις

Οι άνθρωποι της κτηματαγοράς προβλέπουν σημαντική αύξηση στην έκδοση νέων ιδιωτικών οικοδομικών αδειών τους επόμενους μήνες Σίσσυ Σταυροπιερράκου Οπληθωρισμός και τα μηδενικά επιτόκια έχουν στρέψει το ενδιαφέρον των Ελλήνων…

Τα perpetual bonds (ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας) δεν είναι απλά στη σύλληψη και στη λειτουργία τους επενδυτικά προϊόντα, με αποτέλεσμα οι παρέχουσες επενδυτικές υπηρεσίες ανώνυμες εταιρείες να…

Ευθύνη τραπεζών οι οποίες υπέχουν έναντι του καταναλωτικού κοινού συναλλακτικές υποχρεώσεις πρόνοιας και ασφάλειας, η παραβίαση των οποίων συνιστά, εκτός της αθέτησης της σύμβασης και αδικοπραξία.…

Αδικοπρακτική ευθύνη πιστωτικού ιδρύματος ή ΕΠΕΥ – Επενδυτικές συμβουλές – Ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας (perpetual bonds) – Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης – Ευθύνη από παράλειψη -…

Σε σύσταση που εκδόθηκε σήμερα, η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να καταργήσουν αμέσως κάθε υφιστάμενο πρόγραμμα χορήγησης ιθαγένειας σε επενδυτές και να διασφαλίσουν τη διενέργεια…