Περιήγηση: Επενδύσεις

ΜονΕφΑθ 1721/2023 Ευθύνη τράπεζας για παροχή επενδυτικών υπηρεσιών. Απόκρυψη από τους προστηθέντες της τράπεζας του πραγματικού κινδύνου που ενέχει η επένδυση σε ομόλογα ατελεύτητης διάρκειας. Προστασία…

Αοριστία αναιρετικού λόγου για παραβίαση των ερμηνευτικών κανόνων των δικαιοπραξιών. Μη αναγραφή στο αναιρετήριο ότι το δικαστήριο της ουσίας αν και διαπίστωσε, κενά ασαφή ή αμφίβολα…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών συμβουλών. Μη εκπλήρωση εκ μέρους των τραπεζών και του προστηθέντος της της υποχρεώσεως για σαφή, ακριβή, πλήρη και κατάλληλη ενημέρωση του επενδυτή σχετικά…

Τοποθέτηση κεφαλαίων σε άληκτους υβριδικούς τίτλους τράπεζας -. Η ζημία συνίσταται στα χρηματικά ποσά που διέθεσαν οι ενάγοντες και επήλθε κατά τον χρόνο αγοράς των τίτλων…

Σύμβαση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Παράνομη και υπαίτια συμπεριφορά προστηθέντων τράπεζας έναντι επενδυτών. Ζημία επενδυτών. Ευθύνη τράπεζας ως παρέχουσας υπηρεσίες. Προστασία καταναλωτή. Ευθύνη τράπεζας προς αποζημίωση λόγω…

Αδικοπρακτική ευθύνη ανώνυμης τραπεζικής εταιρίας. Υπαίτια παράβαση υποχρεώσεων που απέρρεαν από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και από τον Κώδικα Δεοντολογίας των εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών. Ευθύνη…

ΕφΑθ 1668/2022 Ευθύνη λόγω παροχής τραπεζικών επενδυτικών υπηρεσιών – Αδικοπραξία – Σύμβαση εντολής – Προστασία καταναλωτών – Αρχές Κώδικα Δεοντολογίας των ΕΠΕΥ – Ομολογίες μειωμένης εξασφάλισης…

Υπέστησαν σοβαρή οικονομική ζημία λόγω της προτροπής να αγοράσουν ομόλογο μειωμένης εξασφάλισης. Πλήρη αποζημίωση ορίζει απόφαση του Εφετείου Αθηνών σε πελάτες τράπεζας που πείστηκαν να τοποθετήσουν τις…

Μιά 10ετία και πλέον μετά το περιβόητο PSI (κούρεμα ομολόγων) που κατέστρεψε τράπεζες, ασφαλιστικά ταμεία και ιδιώτες επενδυτές, μία δικαστική απόφαση ανοίγει το δρόμο για την…