Περιήγηση: ΕΔΔΑ

Συστηματική παρουσίαση του συνόλου των συμβουλευτικών κατευθύνσεων που παρέχονται από το ίδιο το Δικαστήριο, με συνδέσμους προς όλα τα χρήσιμα έγγραφα που διατίθενται μέσω της επίσημης…

Οριστικό φραγμό στα θλιβερά φαινόμενα αστυνομικής και άλλου είδους αυθαιρεσίας (λιμενικών, σωφρονιστικών υπαλλήλων κ.ά.) επιχειρεί να βάλει η κυβέρνηση όχι μόνο με νομοθετικές ρυθμίσεις που συζητεί…

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δεν προτίθεται να αποφανθεί για τη νομιμότητα των συλλήψεων μετά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου στην Τουρκία και απέρριψε, για τυπικούς λόγους, προσφυγή…

Βασικές πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τις αποφάσεις που εκδίδει Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου διακρίνει ανάμεσα σε δύο…

Με μια πολύ ενδιαφέρουσα απόφαση το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έδωσε τη δυνατότητα να χρησιμοποιούνται, υπό προϋποθέσεις, αποδεικτικά υλικά που δεν αποκτήθηκαν με νόμιμο τρόπο από…

Νόμιμες θεωρεί τις εφόδους σε σπίτια φοροφυγάδων ακόμα και αν στηρίζονται σε παράνομα αποδεικτικά μέσα που αποκτήθηκαν ως προϊόντα εγκλήματος (κλοπής, όπως π.χ οι λίστες φοροδιαφυγής Λαγκαρντ κλπ)…

Στην υπόθεση P. v. Cyprus (αρ. προσφυγής 71148/10) το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) αποφάνθηκε ομόφωνα ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 1 του…

Συμμόρφωση προς την απόφαση του ΕΔΔΑ (διαπίστωση παράβασης του ne bis in idem και του τεκμηρίου αθωότητας σε υποθέσεις επιβολής πολλαπλών τελών λαθρεμπορίας) Με την υπ’…