Περιήγηση: Διαταγή Πληρωμής

Δεν προκύπτει ότι η επίμαχη δανειακή σύμβαση έχει καταγγελθεί, δεδομένου ότι δεν αναγράφεται στο σχετικό εξώδικο ο αριθμός λογαριασμού εξυπηρέτησης αυτής καθώς και διάφορα λοιπά στοιχεία.…

Έκρινε μη νόμιμη τη διαδικασία έκδοσης της. “Οι υπογράφοντες αυτή δεν είχαν πληρεξουσιότητα, ούτε εξουσία εκπροσώπησης της τράπεζας”, αναφέρει το Δικαστήριο. Νέα δικαίωση για δανειολήπτες ήρθε αυτή…

Η επισπεύδουσα εταιρεία δεν ανταποκρίθηκε στο βάρος απόδειξης της νομιμοποίησής της, ενόψει της ρητής αμφισβήτησής της με την ανακοπή Δεκτή έγινε ανακοπή κατά αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω…

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Αποτελούμενο από τη Δικαστή Εμμανουηλία-Αλεξάνδρα Κεχαγιά, Εφέτη, την οποία όρισε ο Διευθύνων το Εφετείο, Πρόεδρος Εφετών, και τη Γραμματέα, Κ.Δ. ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ …

Σε περίπτωση επίσπευσης αναγκαστικής εκτέλεσης με απλό αντίγραφο, αυτή είναι άκυρη χωρίς την επίκληση βλάβης Δεκτή έγινε ανακοπή κατά εκτέλεσης, επισπευδόμενη δυνάμει απλής φωτοτυπίας εκτελεστού απογράφου…

Αναγκαία στοιχεία για τον σύννομο περιορισμό όταν η απαίτηση συντίθεται από περισσότερα κεφάλαια ή κονδύλια όπως κεφάλαιο, τόκους, τόκους τόκων και εισφορές Δεκτή έγινε αίτηση αναστολής…

Από Τετάρτη 20/3 – Δείτε αναλυτικά τις κατηγορίες αιτήσεων για τις οποίες παρέχεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης Διευρύνεται από αύριο, Τετάρτη 20.3.2024, η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης…

Δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων, καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου Ακυρωτέα λόγω αοριστίας κρίθηκε διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι…