Περιήγηση: Διαταγή Πληρωμής

Δεν προσδιορίζεται το ποσό των κεφαλαιοποιημένων τόκων, καθώς δε γίνεται μνεία του εφαρμοζόμενου επιτοκίου Ακυρωτέα λόγω αοριστίας κρίθηκε διαταγή πληρωμής, στην οποία δεν αναφέρονται ρητά οι…

Αριθμός: 44/2023 ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΚΡΑΤΑΣ (Ειδική Διαδικασία Περιουσιακών Διαφορών) Αποτελούμενο από την Ειρηνοδίκη Παναγιώτα Βασιλοπούλου, η οποία ορίστηκε με την υπ’ αριθμ. 122/2023 πράξη της Προέδρου…

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών έκανε δεκτή αίτηση ανακοπής κατά διαταγής πληρωμής. “Δεν επισυνάφθηκε απόσπασμα του τηρούμενου στο ενεχυροφυλακείο καταλόγου για μεταβίβαση της απαίτησης” λέει. Μη απόδειξη…

Επιτόκιο οφειλών από διοικητική σύμβαση: Εφαρμογή της Οδηγίας 2011/7 όπως ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με τον ν. 4152/2013 Απορρίφθηκε ανακοπή του Ελληνικού Δημοσίου κατά διαταγής πληρωμής…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΔΠ 127/2023 Η Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Πατρών (Τμήμα Γ΄) Ελένη Παπαδάκη, Εφέτης Δ.Δ., Αφού έλαβε υπόψη την…

Αριθμός 1369/2022ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ Α1′ Πολιτικό Τμήμα Συγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Χρήστο Τζανερρίκο, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Ιωάννα Κλάπα – Χριστοδουλέα, Χρήστο Κατσιάνη, Ασημίνα…

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ Γ΄ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΔΠ 632/2023 Η Δικαστής του Μονομελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης Σεβαστή Μελετλίδου, Εφέτης Δ.Δ.. Αφού έλαβε υπόψη την…

Περίληψη Νόμιμη η μετακύλιση της εισφοράς του ν. 128/1975 (α. 1 παρ. 3) στον δανειολήπτη και η προσαύξηση του επιτοκίου, καθώς και ο τοκισμός, κεφαλαιοποίηση και…