Περιήγηση: ΓΕΜΗ

Η διαλειτουργικότητα δεν περιλαμβάνει τα στοιχεία των Διακριτικών Τίτλων και το Είδος Μετοχών. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, με απόφαση του Διοικητή, Γιώργου Πιτσιλή, θέτει σε…

Με την απόφαση 50208 ΕΞ 2022 διατίθενται στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.) μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων…

Μετατίθεται για τον Ιούνιο του 2023 η αυτόματη ενημέρωση βάσης Μητρώου Φορολογουμένων μέσω Διασύνδεσης με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) σύμφωνα με την αναθεώρηση του επιχ.…

Με τις διατάξεις των άρθρων 53-55 του ν. 4919/2022 (Α’ 71) και της υπ.’ αρ. 68281/05-07-2022 υπουργικής απόφασης με τίτλο «Κανόνες σχηματισμού και αυτόματης δέσμευσης και…

Με τη νέα απόφαση 96618/2022 τροποποιείται η 44070/28.4.2022 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) που αντιστοιχούν σε εμπορική δραστηριότητα για…

Διευκρίνιση σχετικά με την υποχρέωση εγγραφής του αριθμού ΓΕΜΗ στα έντυπα των εταιρειών από το Υπ. Ανάπτυξης Σε απάντηση ερωτημάτων που δέχθηκε η Γενική Γραμματεία Εμπορίου…

Με σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή από το υπουργείο ανάπτυξης, μεταξύ άλλων διατάξεων, καταργείται, για τις οριζόμενες προσωπικές εταιρείες, η υποχρέωση καταχώρισης και δημοσίευσης στο…

Με τη νέα απόφαση 69339/2022, (σ.σ. η προηγούμενη απόφαση 106557/09-10-2020 «Σύσταση και λειτουργία του Ενιαίου Ηλεκτρονικού Μητρώου Πιστοποιημένων Χρηστών Γ.Ε.ΜΗ. και Υ.Μ.Σ.» καταργείται), καθορίζονται οι κανόνες…