Περιήγηση: Απαλλοτριώσεις

Νόμιμη η σώρευση με την αίτηση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος απαλλοτρίωσης Με πρόσφατη απόφασή του, ο Άρειος Πάγος έκρινε ότι η αξίωση αποζημίωσης χρήσης και ηθικής…

Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης. Η άρση της ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης προϋποθέτει υποβολή αιτήματος του ενδιαφερομένου προς τη Διοίκηση, συνοδευόμενου από τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία. Η υποβολή τέτοιων στοιχείων,…

ΑΠΟΦΑΣΗ LaSpada κατά Ιταλίας της 26.10.2023 (αριθ.προσφ. 2731/14) βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο προσφεύγων στερήθηκε την ιδιοκτησία του, την οποία χρησιμοποιούσε για καλλιέργεια, λόγω απαλλοτρίωσης για την κατασκευή…

ΑΠΟΦΑΣΗ SEDRAKYAN κατά Αρμενίας της 26.09.2023 ( αριθ. προσφ. 5337/13) ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η κατοικία του προσφεύγοντος απαλλοτριώθηκε και εκπλειστηριάστηκε. Άσκησε αγωγή αποζημίωσης η οποία απορρίφθηκε ως απαράδεκτη στο…

ΑΠΟΦΑΣΗ Καλοταράνη κ.α. κατά Ελλάδας της 20.7.2023 (αρ. προσφ. 42267/14) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Απαλλοτρίωση ακινήτων για διεύρυνση της Εγνατίας Οδού. Σε μη απαλλοτριωθέντα τμήματα ακινήτων είναι…

. Κριτήρια για την εκτίμηση της αξίας του απαλλοτριούμενου ακινήτου. Λαμβάνονται ιδίως υπόψη, η αξία που έχουν κατά τον κρίσιμο χρόνο παρακείμενα και ομοειδή ακίνητα, η…

Πολίτης απευθύνθηκε στον Συνήγορο, με αίτημα τη συμμόρφωση της διοίκησης προς τηνδικαστική απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία ακυρώθηκε ηπαράλειψη της διοίκησης να εκδώσει…

Διοικ. Εφ. Αθηνών, Αριθμός Απόφασης: Α12/2023 (Τμήμα Β΄Τριμελές) Αίτηση ακυρώσεως κατά αποφάσεως του Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας και Περιβάλλοντος Αττικής, με την οποία κυρώθηκε πράξη προσκυρώσεως και…