Περιήγηση: Ανθρώπινα δικαιώματα

Προσβολή της ηθικής και πνευματικής ανάπτυξης των ανηλίκων – Έμμεση ενθάρρυνση βίας και μίσους κατά ατόμων με πνευματική και σωματική υστέρηση Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης επέβαλε…

  Ο αναγκαστικός γάμος, η παράνομη υιοθεσία και η εκμετάλλευση της παρένθετης μητρότητας ποινικοποιούνται βάσει ευρωπαϊκού δικαίου Ευρύτερο πεδίο δράσης για τις αρχές που δουλεύουν για…

Απαγόρευση της χωρίς συγκατάθεση δημοσίευσης ιδιωτικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και της αποστολής εικόνων γεννητικών οργάνων Μέτρα για την πρόληψη των βιασμών και την ενίσχυση της κατανόησης…

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ Verein Klimaseniorinnen Schweiz κ.α. κατά Ελβετίας της 09.04.2024 (αρ. προσφ. 53600/20) Βλ. εδώ ΠΕΡΙΛΗΨΗ Οι προσφεύγουσες είναι, αφενός μεν, μία ένωση ελβετικού δικαίου που συστάθηκε…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LAILA MEDINA της 25ης Ιανουαρίου 2024 (1) Υπόθεση C‑753/22 QY κατά Bundesrepublik Deutschland [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, Γερμανία) για την…

Οι γυναίκες μπορούν συνολικά να θεωρηθούν μέλη μιας κοινωνικής ομάδας κατά την έννοια της οδηγίας 2011/95 και να υπαχθούν στο καθεστώς του πρόσφυγα, εφόσον πληρούνται οι…

Διαδικασία εκ νέου ανάληψης – Παράβαση των υποχρεώσεων παράδοσης του κοινού φυλλαδίου και διεξαγωγής προσωπικής συνέντευξης – Παράβαση της υποχρέωσης ενημέρωσης – Συνέπειες για την απόφαση…