Περιήγηση: Αλλοδαποί

Σε περίπτωση αιτήματος δυνάμει συμβολαιογραφικού πληρεξουσίου, προγενέστερου των έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, δίνεται η δυνατότητα υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του πληρεξουσίου/εντολοδόχου δικηγόρου Αναφορικά με…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-352/22 | Generalstaatsanwaltschaft Hamm (Αίτηση εκδόσεως πρόσφυγα στην Τουρκία) Ενόσω το καθεστώς πρόσφυγα δεν έχει ανακληθεί από την αρχή η οποία…

Όταν ένα κράτος μέλος δεν μπορεί να απορρίψει ως απαράδεκτη αίτηση διεθνούς προστασίας υποβληθείσα από αιτούντα στον οποίον άλλο κράτος μέλος έχει ήδη χορηγήσει τέτοια προστασία…

ΣτΕ Δ´ 316/2024Πρόεδρος: Ευ. Αντωνόπουλος, ΑντιπρόεδροςΕισηγητής: Η. Μάζος, Σύμβουλος της ΕπικρατείαςΔεν αντίκειται στο άρθρο 8 της ΕΣΔΑ η υποχρέωση παραμονής στην χώρα για την χορήγηση άδειας…

Απόφαση του Δικαστηρίου στην υπόθεση C-216/22 | Bundesrepublik Deutschland (Παραδεκτό μεταγενέστερης αίτησης) Απόφαση του Δικαστηρίου που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες χαρακτηρισμού του αιτούντος άσυλο ως πρόσφυγα…

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ LAILA MEDINA της 25ης Ιανουαρίου 2024 (1) Υπόθεση C‑753/22 QY κατά Bundesrepublik Deutschland [αίτηση του Bundesverwaltungsgericht (Ομοσπονδιακού Διοικητικού Δικαστηρίου, Γερμανία) για την…